BETONÁRNA DESTRO KLADNO

Miroslav Karas – Destro   Sýkořice 216, 270 24 Zbečno, IČO: 14471591, DIČ:CZ5402091343

Všeobecné obchodní podmínky dodávek čerstvého betonu – nedílná součást smlouvy

 

I.

Rozsah platnosti a druh zboží

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na betony dodávané z betonárny firmy Miroslav Karas –Destro (dále jen prodávající). Je-li rozpor mezi řádně uzavřenou smlouvou a VOP, platí přednostně ustanovení smlouvy.

 

II.

Uzavření smlouvy – Odstoupení od smlouvy

Objednávka s uvedením množství čerstvého betonu v m3 a termínech dodávek nabývá platnosti odsouhlasením ze strany prodávajícího. Přílohou objednávek musí být výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list a osvědčení o DIČ, není-li již přílohou smlouvy, v rámci které byla příslušná objednávka učiněna. Kupující je oprávněn od prodávajícím potvrzené objednávky odstoupit, jestliže pro to má vážný důvod a současně jestliže o tom prodávajícího písemně uvědomí nejméně 24 hodin před sjednanou dodací lhůtou.

 

III.

Dodání betonu

Čerstvý beton bude dodáván podle předem odsouhlaseného plánu dílčích dodávek, nebo na základě telefonického objednání pověřeným zástupcem kupujícího (stavbyvedoucí, mistr, předák stavby) zástupci prodávajícímu (míchač-dispečer betonárny) na základě potvrzené objednávky od kupujícího či oběma stranami podepsané kupní smlouvy. Na dodaný čerstvý beton musí být vyhotoven dodací list. Plán plnění dodávky se upřesňuje kupujícím písemně, telefonicky nebo osobně a podléhá odsouhlasení ze strany prodávajícího. Kupující se zavazuje, že vytvoří v prostoru přejímky čerstvého betonu veškeré potřebné podmínky pro předání, které budou pro tento účel vyhovující a budou odpovídat veškerým platným předpisům, zejména předpisům v oblasti bezpečnosti práce. Kupující se v této souvislosti mimo jiné zavazuje obstarat příjezdovou cestu po dostatečně pevných a sjízdných příjezdových komunikacích jakožto i bezpečné a dostatečně uvolněné stanoviště pro provoz přepravních mechanizmů. V případě nezajištění těchto podmínek bude kupujícímu účtována doba do odstranění podmínek překážejících vyprázdnění betonových směsí dle aktuálního ceníku prodávajícího. Kupující současně plně zodpovídá za provedení veškerých potřebných ochranných opatření, uzavření silnic, chodníků, vyřízení potřebných výjimek a určení prostoru pro oplach přepravníků čerstvého betonu přímo na staveništi a je povinen uhradit veškeré náklady s tím související. Případné znečištění komunikací, části budov, pozemků a vodních zdrojů odstraní kupující na svůj vlastní náklad a odpovědnost. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, odpovídá kupující za veškeré škody, jež nesplněním podmínek vzniknou prodávajícímu i jakýmkoliv třetím osobám. V případě odvozu čerstvých betonů vozidly kupujícího je řidič přepravníku povinen mít originální plnou moc vystavenou kupujícím, která bude obsahovat zejména následující údaje: název firmy kupujícího, třídu betonu, konzistenci a množství, datum, jméno a podpis oprávněné osoby, číslo auta a jméno řidiče přepravníku. Vedle podpisu plné moci bude plná moc též opatřena razítkem kupujícího. V případě potřeby zkušebních vzorků se na přání kupujícího provede odběr vzorků, které budou testovány autorizovanou zkušebnou. Vzorky budou odebrány na základě předchozí písemné objednávky odsouhlasené prodávajícím, kde bude uvedena specifikace zkoušky, množství odebraných vzorků a tříd zkoušeného betonu. Náklady na přezkoušení vzorků hradí v plné výši kupující.

                                                                                                  

IV.

Odpovědnost za vady dodávky

 

Čerstvé betony dodávané betonárnou jsou vyrobeny dle ČSN P 732404 a ČSN EN 206 +A1. Betonárna odpovídá za jakost betonu podle stavu dodávky k okamžiku dodání kupujícímu a neodpovídá za odbornost následného zpracování betonu na staveništi (dle ČSN EN 206+ A1). Při výrobě podle receptury kupujícího odpovídá betonárna pouze za objednané složení a řádné promísení.

 

Odpovědnost betonárny za jakost betonu neplatí zejména, nikoliv však výlučně, v těchto případech:

 

  1. na staveništi se do betonu přidá voda na žádost kupujícího;
  2. dodaný beton se smísí s betonem jiné výrobny mimo betonárny DESTRO;
  3. kupující přidá do dodaného betonu příměsi nebo přísady bez souhlasu DESTRO;
  4. při odběru kupujícím z betonárny DESTRO dojde k závadám zaviněným neodbornou dopravou, přidáním vody nebo příměsí a přísad bez souhlasu DESTRO;
  5. kupující nedodrží podmínky stanovené ČSN EN 206 +A1 pro zpracování čerstvého betonu a ošetřování betonu;

 

 

Kupující je povinen čerstvý beton zkontrolovat ihned při předání a převzetí s veškerou odbornou péčí a uplatnit veškeré námitky proti množství a jakosti dodaného čerstvého betonu bez zbytečného odkladu po předání a převzetí. Kupující výslovně souhlasí s tím, že k převzetí dodávky betonu a potvrzení dodacího listu je oprávněn kterýkoliv pracovník na příslušném stanovišti, který se prodávajícímu nebo jeho zmocněnci prokáže jako zaměstnanec či subdodavatel kupujícího. V případě pochybností o kvalitě dodaného betonu budou na základě výslovné žádosti kupujícího a za přítomnosti zmocněných zástupců prodávajícího (betonárny) a kupujícího zhotoveny ve dvojím vyhotovení rovnocenné zkušební vzorky. Prodávající i kupující jsou povinni předat tyto zkušební vzorky ihned po jejich zhotovení autorizované zkušebně, která je po předepsanou dobu uloží a poté přezkouší. Prodávající a kupující mohou také uzavřít, avšak pouze v písemné formě, dohodu o shodné autorizované zkušebně, které budou předány všechny takto opatřené vzorky. Jestliže bude zjištěna odpovědnost za vady dodávky (výsledek zkoušek bude v rozporu s příslušnou normou) hradí náklady na přezkoušení prodávající, pokud tomu tak nebude, hradí náklady na přezkoušení vzorků autorizovanou zkušebnou jakožto i veškeré případné náklady prodávajícího související s touto zkouškou kupující. V případě zjištění vad dodávky nahradí betonárna kupujícímu vadné zboží bezvadným, nebo pokud to není objektivně možné, má kupující práva z odpovědnosti za vady dodávky k okamžiku jejího uskutečnění dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. V případě, že při zahájení vykládky je dle vizuálního posouzení kupujícího konstatováno, že čerstvý beton nevyhovuje požadovaným parametrům (což může kupující podložit ihned provedenou zkouškou konzistence dle příslušné normy), je povinen zastavit další vykládku a telefonicky informovat o stavu dispečink betonárny a řidiče přepravníku. O dalším postupu bude rozhodnuto zástupcem společnosti DESTRO, který se na místo vykládky bez zbytečného odkladu dostaví. Prodávající odpovídá za vady dodávky výlučně podle stavu betonu k okamžiku uskutečnění dodávky a pouze za splnění všech shora uvedených podmínek. Pokud kupující v rámci předávacího protokolu neuplatní žádné námitky týkající se dodaného betonu, zejména námitky co se týče jeho množství a jakosti,, platí, že dodané zboží bylo dodáno řádně a včas. Později mohou být uplatňovány kupujícím pouze skryté závady, které k okamžiku uskutečnění dodávky (předání a převzetí) nemohly být kupujícím ani s vynaložením veškeré odborné péče zjištěny. Prodávající však odpovídá vždy toliko za vady dodávky, které musely prokazatelně existovat k okamžiku jejího uskutečnění, tj. k okamžiku předání a převzetí. Reklamace, která nebyla podána řádně a včas nemá za následek odpovědnost prodávajícího za vady dodávky.

 

V.

Cena a její splatnost

Všechny ceny za dodávané betony jsou stanoveny dohodou smluvních stran a není-li takové dohody, řídí se ceny za dodávky betonu ceníkem prodávajícího platným v době uskutečnění dodávky. Jestliže se v období mezi uzavřením smlouvy a dodávkou změní materiálové, energetické nebo jiné vstupní náklady na výrobu čerstvého betonu nebo jeho dopravu a tuto výši nemůže betonárna ovlivnit změnou receptur nebo organizací práce, připadají tyto náklady na účet kupujícího. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí čerstvého betonu. Dodatečně vznesené připomínky kupujícího nemají vliv na povinnost zaplatit vystavené faktury. Prodávající může požadovat dle svého uvážení uhrazení zálohy až do výše předpokládané kupní ceny za dodané betony předem.  Splatnost faktury je do 30 dnů od data vystavení faktury, pokud příslušná smlouva mezi prodávajícím a kupujícím nestanoví jinak. V případě prodlení plateb může prodávající účtovat ke kupní ceně smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky denně, a to od 1. dne prodlení. Smluvní strany se dohodly, že v případě nesplnění sjednaného termínu uhrazení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně kupujícího, je kupující dále povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi platnou ceníkovou cenou veškerého čerstvého betonu dodaného na základě příslušné kupní smlouvy nebo cenové nabídky a cenou, jež byla kupujícímu za tento dodaný čerstvý beton prodávajícím vyúčtována. Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat náhradu škody v plném rozsahu. Jiné způsoby placení kupní ceny musí být dohodnuty ve smlouvě.

 

VI.

Nabytí vlastnického práva

Kupující je povinen se starat o dodaný čerstvý beton s veškerou odbornou péčí. Kupující postupuje na DESTRO veškeré nároky, které mu vzejdou z prodeje vyhrazeného čerstvého betonu k uhrazení pohledávek prodávajícího a to až do výše kupní ceny za dodávky prodávajícího. Pokud o to prodávající požádá, je na kupujícím, aby svým dlužníkům oznámil odstoupení svých práv ve prospěch prodávajícího a předložil o tom potřebné doklady. Stane-li se dodávaný čerstvý beton podstatnou součástí pozemku třetí osoby, postupuje kupující své nároky, které takto získal a které mohou pokrýt jeho ostatní práce prodávajícímu se všemi právy, a to ve výši hodnoty dodávek betonu prodávajícího kupujícímu.

 

VII.

Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme čerstvý beton od prodávajícího nebo jestliže tak neučiní včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. V případě, že čerstvý beton je dodáván veřejným dopravcem, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním veřejnému dopravci. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku nestranně prokázaného porušení povinnosti prodávajícího.

 

V Kladně dne 1.1. 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte dotaz nebo potřebujete pomoc?

Použijte kontaktní formulář, odpovíme vám nejdéle následující pracovní den.